www.knl.lv publicēto informāciju un materiālus nav atļauts kopēt, pārpublicēt, izplatīt vai citādi izmantot pretēji autortiesību principiem, ja tas nav saskaņots ar raidījuma „Kas notiek Latvijā?” redakciju.


Citēšanas vai citos saskaņotos informācijas tālākizmantošanas gadījumos jāietver atsauce uz „Kas notiek Latvijā?” mājaslapu vai www.knl.lv.


www.knl.lv publikācijām mājas lapas apmeklētāji var pievienot arī savus komentārus. Komentārus publicējot ir aizliegts:

  • pārkāpt vispārpieņemtos morāles un ētikas principus, publicēt rupjības, pornogrāfiska vai citādi nepieklājīga satura materiālus;
  • atbalstīt vai veicināt rasu un etnisko naidu, vardarbību, diskrimināciju un citus uzskatus, kas ir pretrunā ar vispārējiem cilvēktiesību principiem;
  • izplatīt darorvīrusus vai citādi kaitēt mājas lapas un elektronisko sakaru drošībai;
  • izvietot tiešu vai slēptu reklāmu, vai ietvert komentāros citas komerciālas intereses;
  • izmantot svešu vārdu.


www.knl.lv redakcija neatbild par komentāru saturu un patur tiesības izdzēst tos komentārus, kas neatbilst šiem noteikumiem, bet iespējamu likumpārkāpumu gadījumā informēt tiesību aizsardzības iestādes.

         Dalibnieki         


Autors: